Algemeen
Festivalking.com is de benaming van de webwinkel die eigendom is van SKILI BVBA, (KBO 0539887647) met maatschappelijke zetel te Korte Rijakker 25, 9000 Gent, België. De klant kan via voornoemde webwinkel festivalartikelen aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Festivalking.com. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Festivalking.com als leverancier van goederen optreedt. Deze algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dat zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Festivalking.com. De algemene voorwaarden van Festivalking.com heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Festivalking.com ook al komen ze voor op documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Festivalking.com verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

Prijzen
De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen (zoals BTW), maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend aan het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringkost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en bestelling.

Betaling
Festivalking.com biedt verschillende manieren om op een veilige wijze elektronisch te betalen. Betaling door de klant geschiedt bij de bestelling van de gewenste goederen. De betalingen verlopen via het betalingssysteem en de betalingsvoorwaarden van betalingsprovider Mollie. Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel Festivalking.com verklaart de klant tevens kennis te hebben van de algemene voorwaarden van Mollie en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.

Levering en leveringstijd
Festivalking.com zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Festivalking.com kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan Festivalking.com doorgegeven door de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, fax, e-mailadres…) en te laten registreren waarop hij/zij overdag bereikbaar is. Festivalking.com doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Festivalking.com geenszins een resultaatsverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Festivalking.com is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Festivalking.com gedragen. Festivalking.com verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij de ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico. Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten verpakking, en met accessoires en de gebruiksaanwijzing.

Eigendomsvoorbehoud
Festivalking.com behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot volledige betaling ervan.

Plaats van levering
De levering wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

Klachten
Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 14 kalenderdagen na de levering bekend gemaakt worden aan Festivalking.com, via
Tel: 0(032) 479 20 57 70
-E-mail: info@festivalking.com

Annulering koopovereenkomst
Gedurende 14 dagen na de geplaatste en gevalideerde bestelling, is de klant gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant, welke teruggave in ieder geval binnen 14 dagen na de annulering of ontbinding zal moeten plaatsvinden. Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van:
a) goederen waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen van de financiële markt, waarop festivalking.com geen invloed heeft;
b) van goederen die
1) besteld en geleverd zijn overeenkomstig de specifieke wensen van de koper;
2) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
3) snel kunnen bederven of verouderen;
c) van elektronica, indien de klant hun verzegeling heeft verbroken.
De uiteindelijke eindbeslissing over de hierbovengenoemde zaken ligt ten allen tijde bij festivalking.com. Kosten voor het terugzenden van de artikelen worden door de klant gedragen.

Recht op teruggave. Niet goed, geld terug
Festivalking.com biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om het bestelde goed terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de leveringsbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Festivalking.com, kunnen worden teruggezonden (met alle inbegrepen accessoires, handleiding, enz). Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Festivalking.com zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 14 dagen. Festivalking.com aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten:
- Gepersonaliseerde producten.
- Producten die van nature niet kunnen teruggestuurd worden of gemakkelijk beschadigd raken of mogelijk vervallen.
- Als gevolg van hun natuur en voor hygiënische redenen.
- Onvolledige, beschadigde of vuile producten.

Bovenop de wettelijke garanties kunnen sommige goederen genieten van een fabrieksgarantie die verlengd kan worden afhankelijk van het type product en het merk. In ieder geval kan Festivalking.com niet verantwoordelijk gehouden worden indien de fabrikant weigert de garantie toe te passen.

Onjuistheden
Festivalking.com is niet gehouden een bestelling uit te voeren, noch tot een vergoeding van enig door de klant geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en
i) het voor de klant duidelijk behoorde te zijn dat het betreffende geval om een zetfout ging.
ii) wanneer de klant onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat festivalking.com die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.
Festivalking.com kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of onjuistheden in het gebruikte omrekensysteem, noch voor een mogelijk verschil dat zou kunnen bestaan tussen het totaal geschatte bedrag van de bestelling en het op de rekening vermelde bedrag.

Toepasselijk recht
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Festivalking.com en de klant is Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. De rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd.

Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.